MENU
Aula_close Layer 1

Ringetider

 

Bavne

Sofiendal

Møllevang

  1. lektion:      

07.55-08.40

08.00-08.45

08.10-08.55

  2. lektion:      

08.40-09.25

08.45-09.30

08.55-9.40

  3. lektion:      

09.45-10.30

09.50-10.35

 10.00-10.45

  4. lektion:      

10.30-11.15

10.35-11.30

 10.45-11.30

  5. lektion:      

11.55-12.40

12.00-12.45

 12.10-12.55

  6. lektion:      

12.40-13.25

12.45-13.30

 12.55-13.40

  7. lektion:      

13.35-14.20

13.40-14.25

13.50-14.35

  8. lektion:      

14.20-15.05

14.30-15.15

14:45-15:30

  9. lektion:

 

15.15-16.00